Wskaźnik CPI Consumer Price Index co to jest?

cpi co to jest

Wskaźnik CPI pozwala nie tylko szacować poziom inflacji lub deflacji, ale jest także istotnym wskaźnikiem makroekonomicznym, którego znajomość przydaje się w inwestowaniu. W obszernym opracowaniu GUS zawarł także instrukcjęinformującą o tym, na jakich zasadach w badaniu poziomu cen uwzględniane sąpromocje. Trudności rodzi także pojawienie się w danej okolicy miejscaoferującego https://www.forexeconomic.net/ niższe ceny niż badane uprzednio punkty handlowe (np. nowysupermarket). Analogicznie działa uruchomienie nowego sklepu internetowego, oferującegoprodukty taniej niż w badanych sklepach stacjonarnych. Problemy sprawia także zmiana struktury wydatków w czasietrwania badania. Jako przykład podano sytuację, w której benzyna drożeje, aautogaz pozostaje na niezmienionym poziomie.

Węgry wprowadzają ceny minimalne na produkty pierwszej potrzeby

Inflacja HICP w Polsce wyniosła 3,0% wobec 2,7% w marcu. Zdaniem ekonomistów nie ma co liczyć na obniżki stóp procentowych w tym roku. Koszyk składa się ze 184 różnych warstw grup towarowych, które obejmują około 400 pozycji.

Stopa bezrobocia w Polsce rekordowo niska

Ryż, pieczywo, twarogi, masło, jabłka, pomidory,kawa, herbata, a dział „Restauracje i hotele”obejmuje 7 jednorodnych grup, np. Z drugiej strony grupa „owoce morza” odpowiada jedynie za0,01 proc. Wydatków, a już elektryczność, leki czy benzyna np. Na wstępie GUS przedstawia swoją definicję inflacji.

Jak oblicza się inflację bazową w Polsce?

Opinie na temat tego zjawiska ekonomicznego są bardzo, bardzo podzielone. Mimo że wielu inwestorów uważa deflację za bardzo stymulujące gospodarkę proces, o tyle znajdą się również eksperci uzasadniający zdanie, jakoby najlepszym dla gospodarki celem byłoby osiągnięcie inflacji, lecz bardzo małej, w wysokości ok. 1 punktu procentowego. Tak czy inaczej, w chwili obecnej w Polsce nie mamy już deflacji, lecz inflację, z kolei – co można przytoczyć za prognozami NBP – prawdopodobnie w następnych latach inflacjach sięgnie nawet 3,5% (w pierwszym kwartale 2019 roku).

  1. Ta pierwsza kategoria zbiera po prostu przykłady dób oraz usług, w różnych próbach lokalizacyjnych oraz czasowych.
  2. Najogólniej mówiąc, wzrost odczytu będzie niósł ze sobą pozytywne implikacje dla projekcji inflacyjnych oraz zmian cenowych.
  3. Przyczyn inflacji jest wiele i trwa o to gorący spór.
  4. W przypadku niektórych produktów istotne może być to, że wbadaniu uwzględniane są tylko ceny towarów i usług będących w sprzedaży naterenie kraju.
  5. Taką sytuację można rozpatrywać jako wzrost cen nie uwzględniając zmian jakościowych, a jednocześnie jako spadek cen przy uwzględnieniu zmian jakościowych.

HICP inaczej traktuje również wydatki osób, które wynajmują mieszkania, a które są ich właścicielami. W przypadku ICP wynajmujący wliczani są na podstawie ekwiwalentu do tej drugiej grupy, w indeksie zharmonizowanym jest to natomiast zaliczane do inwestycji. Możliwe zmiany obejmują również zwiększenie kwoty wolnej od podatku od osób fizycznych oraz obniżenie podatku od zysków z oszczędności.

cpi co to jest

Przed wprowadzeniem euro każdy kraj obliczał inflację według własnych metod i procedur. Wspólna waluta stworzyła potrzebę mierzenia inflacji dla całej strefy euro, bez luk i dublowania danych, w sposób umożliwiający porównywanie krajów. W tym celu wprowadzono wskaźnik HICP i zbiór obowiązujących standardów. Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna.

Ten wskaźnik pozwala śledzić zmiany cen w gospodarce. Działa jak swojego rodzaju mapa, która pomaga EBC podejmować właściwe decyzje. Odbyła się konferencja prasowa prof. Adama Glapińskiego, Prezesa NBP, poświęcona ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce. Może znaleźć się blisko 5 proc., a na początku 2025 r. Przy takiej inflacji można zapomnieć o obniżce stóp procentowych NBP.

Należy zauważyć, że consumer price index a harmonized index of consumper prices (zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, HICP) to dwa różne wskaźniki. W przypadku Unii Europejskiej oraz Europejskiej Banku Centralnego do podawania wartości inflacji konsumenckiej korzysta się z HICP. Consumer Price Index (CPI) mierzy zmianę poziomu cenowego określonego rynkowego koszyka dóbr konsumenckich oraz usług https://www.forexpulse.info/ nabywanych przez gospodarstwa domowe. Przy wysokiej inflacji bank centralny ma możliwość schłodzenia zbyt entuzjastycznych nastrojów poprzez zacieśnianie polityki pieniężnej, podwyżki głównych stóp procentowych. Wyższe stawki procentowe mają zachęcić konsumentów do oszczędzania na lokatach i tym samym do zmniejszenia wydatków. Z drugiej strony mają zniechęcić przedsiębiorstwa do zaciągania kredytów.

Powstaje ona po skorygowaniu inflacji CPI o pewne grupy towarów i usług, które charakteryzują się przejściowymi, sezonowymi lub zależnymi od szoków podażowych skokami cen. To zależy od rodzaju inflacji bazowej, której obliczanie opisane jest w dalszej części tekstu. W przypadku niektórych produktów istotne może być to, że wbadaniu uwzględniane są tylko ceny towarów i usług będących w sprzedaży naterenie kraju. GUS nie bada zatem cen w sklepach internetowych zarejestrowanychza granicą. Warto zaznaczyć, że inflacja producencka w Europie też jest wysoka i rośnie nieprzerwanie od lipca 2021 r. Wiemy przecież, co oznacza wzrost inflacji, więc musimy być przygotowani na to, że czekają nas naprawdę trudne miesiące.

cpi co to jest

W gospodarce rynkowej ceny towarów i usług konsumpcyjnych ciągle się zmieniają. O inflacji mówimy dopiero wtedy, kiedy mamy do czynienia z powszechnym wzrostem cen. Przyczyn inflacji jest wiele i trwa o to gorący spór. Inflacja HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany przez kraje członkowskie UE (ang. Harmonised Indices of Consumer Prices).

Osiągniecie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawiania się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Inflacja https://www.investdoors.info/ producencka, czyli ta, z którą zmagają się krajowe firmy, jest bardzo wysoka i ostatnio osiągnęła wyższy poziom, niż było to przewidywane. Z punktu widzenia konsumentów istotną informacją jest, że producenci i detaliści nie przerzucili jeszcze na nich kosztów.

Indeks cen konsumpcyjnych jest mierzony nie tylko w Stanach Zjednoczonych, lecz niemalże w każdym kraju. Jednakże koszyki rynkowe tworzone na potrzeby CPI znacząco różnią się w zależności od danego państwa. W krajach ubogich mieszkańcy znaczną część swojego dochodu wydają na żywność i to ona jest istotną składową indeksu. Natomiast w krajach wysoko rozwiniętych odmienność wzorów konsumpcji powoduje różnice w strukturze indeksów cen. W japońskim indeksie cen większą wagę mają surowe ryby, a we francuskim – konsumpcja wina (P. Krugman, R. Wells 2012, s. 64).

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,5 proc. Rok do roku, ceny paliw do prywatnych środków transportu urosły o 1,6 proc. Ulga przyszła w przypadku nośników energii odnotowały — średnie ceny spadły przez rok o o 1,6 proc.